О Б Я В Л Е Н И Е  № 29/23.11.2020год.

25/11/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 29/23.11.2020год.
 
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията –ЗУТ, обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 213 по Протокол №17 от 29.10. 2020год. ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на Подробен устройствен план ( ПУП) - изменение на ПУР (План за  регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти публична общинска собственост) за с.Пожарево, Община Тутракан.
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД