О Б Я В Л Е Н И Е №28 /03. 11. 2020 год.

3/11/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   №28 /03. 11. 2020 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-938/02.11.2020г. на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект:
            ”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват на урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІ–„За обществено обслужване и търговия” и УПИ ІV-„За обществено обслужване и търговия” в кв.145 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан;  поземлени имоти с идентификатори 73496.501.3667 и 73496.501.3666 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София.
            С ПУП-ИПРЗ се обединяват УПИ ІІ –„За обществено обслужване и търговия” и УПИ ІV-„За обществено обслужване и търговия” в кв.145 в един общ, нов УПИ І -3888 с площ от 7429кв.м.  Запазва се одобрената улична регулация.
            Проекта е изготвен с ограничителни линии на застрояване, като е предвидена промяна на устройствената територията в „Жилищна територия  с преобладаващо застрояване с висо-чина до 15 м.”
           Предвижда се изграждане на нова жилищна, средно-етажна застройка до 5 етажа и височина до 14,60м. Която ще бъде разположи на 60 см. от уличната регулационна линия на запад към ул.”Симеон Папазов”; на 3.00м. от уличната регулационна линия на север към ул.”Силистра” и на 5,00м. от страничната регулационна линия на изток към УПИ ІІІ-3432, кв.145.
           Сградите ще са с обществено обслужващ партер, гаражи и три жилищни етажа.
     В границите на имота ще се осигурят необходимите паркоместа.
            Устройствената територия се променя от разновидност:”За обществено обслужване и търговия” в „Жилищна територия с преобладаващо комплексно застрояване, означена като (Жк)” и допустима височина на застрояване до 15м.  
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-915 от 29.10.2020г.
 
ИООС” /                                                                                 
ДС/ТД