О Б Я В Л Е Н И Е №27/02. 11. 2020 год.

3/11/2020
О Б Я В Л Е Н И Е 
27/02. 11. 2020 год.
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-905/29.10.2020г. на Кмета на Община Тутракан е дадено  разрешение на П.М.П. да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение  на План за регулация /ПР/ в обхват на собствените му   УПИ І-172 и ІІ-171 в кв.29  от действащия Кадастрален и регулационен план на с.Старо село, одобрен със Заповед № 436/ 07.11.2020 год.  за негова сметка.
       Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-915 от 29.10.2020г.
 
 
 
 
 
 
 
ЦГ/ТД