ЗАПОВЕД № РД-04-912/29.10.2020

29/10/2020
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 65, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ и по реда на чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ /, чл. 336 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища /НРУУРОЖ/ и Констативен акт от 28.10.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
 
Да се изземе общински имот, представляващ общинско жилище, находящо се в гр. Тутракан, ул.”Пирин” № 16, със застроена площ от 101 кв.м с идентификатор № 73496.500.1550 /седем, три, четири, девет, шест, точка, пет, нула, нула, точка, едно, пет, пет, нула1 по КК и КР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008 г. на ИД на АГКК гр. София, състоящо се от два броя сгради:
  1. Двуетажна паянтова жилищна сграда с идентификатор № 73496.500.1550.2 със застроена площ от 32 кв. м. /тридесет и два кв. м./, състояща се от: четири броя стаи и сервизни помещения. Построена през 1920 г.;
  2. Едноетажна паянтова стопанска сграда с идентификатор № 73496.500.1550.1, със застроена площ от 21 кв. м. / двадесет и един кв. м./. Построена през 1930 г. от Анатоли Тодорков Иваннов с ЕГН: 7606148260, поради това, че го държи без правно основание.
МОТИВИ: По силата на моя Заповед № РД-04-754/23.09.2020г., на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 46, ал.2, във връзка с чл. 46 ал. 1, т. 6 от Закона за общинската собственост/ ЗОС/, чл. 33а, ал.2, във връзка чл. 33а, ал.1, т. 1, 5, 8 и т.11 от НРУУРОЖ, и като взех предвид Решение № 5 по Протокол № 4/20.08.2020 г. на Комисията по чл. 18, ал.1 от НРУУРОЖ.
Към настоящия момент общинското жилището се държи без правно основание от Анатоли Тодорков Иванов.
С оглед на така установеното, считам че във връзка с направените по- горе констатации, следва да се направи категоричен извод, че Анатоли Тодорков Иванов, продължава да държи описания общински имот при липса на валидни наемни правоотношения с Община Тутракан.
Ето защо, мотивиран от гореизложените съображения, считам, че по отношение на Анатоли Тодорков Иванов, следва да се осъществи производство по принудително изземване.
На основание чл. 65 ал. 3 от Закона за общинската собственост,
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
Изпълнение на настоящата заповед, да се извърши на 13.11.2020 г. от 10,00 ч. със съдействието на полицията.
Контролът по изпълнение на заповедта, възлагам на инж. Людмил Узунов - заместник кмет на Община Тутракан.
Препис от настоящата заповед да се връчи на Анатоли Тодорков Иванов за изпълнение, при невъзможност да се връчи лично, същата да се постави на таблото за обяви в общинска администрация и да се публикува в интернет-страницата на Община Тутракан.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд - Силистра. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан

Прикачени файлове