С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Повторен търг за обект за търговски цели /хранителни стоки/ находящ се в кв. 24 по плана на с. Цар Самуил

27/10/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл. 69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет гр. Тутракан и предвид справка с рег. № ОС-07-1462/26.10.2020г., че няма постъпили документи за участие, Община Тутракан съобщава, че публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, с предназначение за поставяне на преместваем обект за търговски цели /хранителни стоки/с площ от 53,00 /петдесет и три/ кв. м. и преместваем обект /складове/ 24,00/ двадесет и четири/  кв. м.,  част от УПИ – III-151, целия с площ от 9459 /девет хиляди четиристотин петдесет и девет  / кв. м. , находящ се в кв. 24 по плана на с. Цар Самуил, съгласно утвърдена схема от Гл. архитект на Община Тутракан, се обявява за непроведен.
Повторния търг да се проведе на 02.11.2020 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, при същите условия, обявени в заповедта по чл.64 от НРПУРОИ.
Начална тръжна цена 77,00 лв./ седемдесет и седем лева /  без ДДС, (20% ДДС, ще се начисли след приключване на публичния търг).
Стъпката за наддаване е в размер на 7,70 лв. /седем лева и седемдесет  стотинки/.
Депозит за участие в повторния търг  от 50,00 лв. /петдесет лева/ се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 28.10.2020 г. до 16:00 часа на 30.10.2020г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 31 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от  Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №31 на Община Тутракан) в срок от 28.10.2020 г.  до 16.00 на 30.10.2020 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04-823/08.10.2020г.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРНИЯ ТЪРГ: 16.00 ч. на  30.10.2020г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая №31.