З  А  П  О  В  Е  Д №рд-04-861/21.10.2020г.

21/10/2020
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№рд-04-861/21.10.2020г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 16.10.2020г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-836/16.10.2020г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 16.10.2020 год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, представляващ имот с идентификатор №73496.504.615 по КККР на град Тутракан,  местност „Зад болницата”, с площ от 3,450 дка /три декара четиристотин и петдесет  кв.м/, четвърта категория, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих”, съгласно Акт за частна общинска собственост №2350/22.01.2019г. при граници и съседи: 73496.504.625; 73496.504.1005; 73496.504.464; 73496.501.614.
       2.ОПРЕДЕЛЯМ: Трифон Николов за спечелил  търга, на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на град Тутракан, ЕКАТТЕ 73496, представляващ имот с идентификатор №73496.504.615 по КККР на град Тутракан,  местност „Зад болницата”, с площ от 3,450 дка /три декара четиристотин и петдесет  кв.м/, четвърта категория, с начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих”, съгласно Акт за частна общинска собственост №2350/22.01.2019г. при граници и съседи: 73496.504.625; 73496.504.1005; 73496.504.464; 73496.501.614.
3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер на  3 334,00 лева /три хиляди триста тридесет и четири лева/ след приспадане на внесения депозит в размер на 300,00лв., остават за внасяне  3034,00 лв. ( три хиляди и тридесет и четири лева), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 66,68лв. (шестдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,  П/П                                                                                          
  Кмет на Община Тутракан