З А П О В Е Д №РД-04-774/30.09.2020г.

21/10/2020
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-774/30.09.2020г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 16.10.2020г. по чл.74, ал.1 от същата наредба  назначена със Заповед № РД-04-837/16.10.2020г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 16.10.2020 год.  публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с начин на тройно ползване ”За земеделски труд и отдих”  с площ от 1613,00 кв.м. и с идентификатор № 73496.504.353, местност ”Зад болницата” по КККР на гр. Тутракан”, съгласно АОС №2452/18.05.2020год. при граници и съседи: 73496.504.346; 73496.504.348; 73496.504.3553; 73496.504.426 и 73496.504.352.
            2.ОПРЕДЕЛЯМ: Мартин Великов  за спечелил  търга,   на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с начин на тройно ползване ”За земеделски труд и отдих”  с площ от 1613,00 кв.м. и с идентификатор № 73496.504.353, местност ”Зад болницата” по КККР на гр. Тутракан”, съгласно АОС №2452/18.05.2020год. при граници и съседи: 73496.504.346; 73496.504.348; 73496.504.3553; 73496.504.426 и 73496.504.352.
3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер на  2043,00лв./ две хиляди четиридесет и три  лева/  след приспадане на внесения депозит в размер на 200,00лв., остават за внасяне  1843,00 лв. (хиляда осемстотин четиридесет и три лева), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 40,86лв. ( четиридесет лева и осемдесети и шест стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,     П/П                                                                                             
  Кмет на Община Тутракан