З  А  П  О  В  Е  Д № РД-04-860/21.10.2020г.

21/10/2020
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-860/21.10.2020г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 16.10.2020г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-833/16.10.2020г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 16.10.2020 год. търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  № 73496.501.3305, с площ от 516 кв.м. в кв.121, ул.”Георги Кирков”  № 21 по КККР на гр. Тутракан”, съгласно АОС № 1582/14.11.2013г., по скица №15-177606/21.02.2020г. с площ от 517,00 кв.м. при граници и съседи: 73496.501.3304; 73496.501.2659; 73496.501.3807 ; 73496.501.267 и 73496.501.3306.
            2.ОПРЕДЕЛЯМ:  Нели Николова за спечелила  търга,  на която да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  незастроен неурегулиран поземлен имот  № 73496.501.3305, с площ от 516 кв.м. в кв.121, ул.”Георги Кирков”  № 21 по КККР на гр. Тутракан”, съгласно АОС № 1582/14.11.2013г., по скица №15-177606/21.02.2020г. с площ от 517,00 кв.м. при граници и съседи: 73496.501.3304; 73496.501.2659; 73496.501.3807 ; 73496.501.267 и 73496.501.3306.
3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер 4627,00 лв./четири хиляди шестстотин двадесет и седем лева/ или 5552,40лв./пет хиляди петстотин петдесет и два лева и четиридесет  стотинки/  с 20%  ДДС,  след приспадане на внесения депозит в размер на 400,00лв., остават за внасяне  5152,40 лв. (пет хиляди сто петдесет и два лева и четиридесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 92,54лв. (деветдесет и два лева и петдесет и четири стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето, спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                               
дДимитър СтефаноВ,   П/П                                                                                              
  Кмет на Община Тутракан