ЗАПОВЕД № РД-04-811/05.10.2020г.

5/10/2020
ЗАПОВЕД
 
№ РД-04-811/05.10.2020г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 30.09.2020г. на тръжната комисия назначена със Заповед №РД-04-769/30.09.2020г. от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Шуменци, ЕКАТТЕ 83524, а именно поземлен имот с идентификатор №83524.11.47 по КККР на с.Шуменци, местност „Енерлик”, с площ 4,112/четири дка и сто и дванадесет кв.м./, първа категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година,
 
I.УТВЪРЖДАВАМ:
 
1. Резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Шуменци, ЕКАТТЕ 83524, а именно поземлен имот с идентификатор №83524.11.47 по КККР на с.Шуменци, местност „Енерлик”, с площ 4,112/четири дка и сто и дванадесет кв.м./, първа категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година,
 
II.ОПРЕДЕЛЯМ:
 
2. „Радеви-2011” ООД, ЕИК………., със седалище и адрес на управление:………………….. представлявано от Иван…………. Радев, с ЕГН:………………………с постоянен адрес:……………………, в качеството му на управител, за спечелил търга участник, с когото да се сключи договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Шуменци, ЕКАТТЕ 83524, а именно поземлен имот с идентификатор №83524.11.47 по КККР на с.Шуменци, местност „Енерлик”, с площ 4,112/четири дка и сто и дванадесет кв.м./, първа категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година,
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе сума в размер на достигнатата на търга годишна наемна цена за горепосочения имот в размер на 60,00 лева /декар /шестдесет  лева за декар/ или общ годишен наем за имота в размер на 246,72 лева /двеста четиридесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/.
На основание чл. 74, ал. 6 от НРПУРОИ след прихващане на внесения депозит в размер на 24,67 лева /двадесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/, остава за внасяне сума в размер на 222,05 лева /двеста двадесет и два лева и пет стотинки/, представляваща размера на годишния наем за стопанската 2020/2021 година по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            4. След заплащане по указания начин на сумата по т.3 от настоящата заповед да се сключи договор за наем на земеделска земя между спечелилия търга и Община Тутракан, в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по рано от дата на влизането й в сила.
            5. На основание чл. 74, ал. 4 от НРПУРОИ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в сградата на Общината в деня на издаването й, като се заличат личните данни на спечелилия участник.
            6. В срок от 5 /пет/ работни дни след влизане в сила на настоящата заповед, внесените от останалите участници депозити да се възстановят по указания от тях начин, а на класираните на второ и трето място – след сключване на договор с класирания на първо място участник.
            7. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за спечелилия участник, един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД и е неразделна част от договора за наем.
            8. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 – дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ – кмет   П/П
Кмет на Община Тутракан