ЗАПОВЕД № РД-04-809/05.10.2020г.

5/10/2020
ЗАПОВЕД
 
№ РД-04-809/05.10.2020г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 30.09.2020г. на тръжната комисия назначена със Заповед №РД-04-769/30.09.2020г. от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, а именно поземлен имот с идентификатор №78238.50.205 по КККР на с.Цар Самуил, местност „Акар гьол”, с площ 3,211/три дка и двеста и единадесет кв.м./, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година,
 
I.УТВЪРЖДАВАМ:
 
1. Резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, а именно поземлен имот с идентификатор №78238.50.205 по КККР на с.Цар Самуил, местност „Акар гьол”, с площ 3,211/три дка и двеста и единадесет кв.м./, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година,
 
II.ОПРЕДЕЛЯМ:
 
2. Иван ……………Лазаров, с ЕГН:…………………………..с постоянен адрес:………………………., представляван от Лазар ………….Лазаров, с ЕГН……………………….., с адрес ……………………………, в качеството му на упълномощено лице, съгласно пълномощно …………………., за спечелил търга участник, с когото да се сключи договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238, а именно поземлен имот с идентификатор №78238.50.205 по КККР на с.Цар Самуил, местност „Акар гьол”, с площ 3,211/три дка и двеста и единадесет кв.м./, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе сума в размер на достигнатата на търга годишна наемна цена за горепосочения имот в размер на 60,00 лева /декар /шестдесет  лева за декар/ или общ годишен наем за имота в размер на 192,66 лева /сто деветдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/.
На основание чл. 74, ал. 6 от НРПУРОИ след прихващане на внесения депозит в размер на 19,27 лева /деветнадесет лева и двадесет и седем стотинки/, остава за внасяне сума в размер на 173,39 лева /сто седемдесет и три лева и тридесет и девет стотинки/, представляваща размера на годишния наем за стопанската 2020/2021 година по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            4. След заплащане по указания начин на сумата по т.3 от настоящата заповед да се сключи договор за наем на земеделска земя между спечелилия търга и Община Тутракан, в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по рано от дата на влизането й в сила.
            5. На основание чл. 74, ал. 4 от НРПУРОИ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в сградата на Общината в деня на издаването й, като се заличат личните данни на спечелилия участник.
            6. В срок от 5 /пет/ работни дни след влизане в сила на настоящата заповед, внесените от останалите участници депозити да се възстановят по указания от тях начин, а на класираните на второ и трето място – след сключване на договор с класирания на първо място участник.
            7. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за спечелилия участник, един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД и е неразделна част от договора за наем.
            8. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 – дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ – кмет   П/П
Кмет на Община Тутракан