ЗАПОВЕД № РД-04-800/05.10.2020г.

5/10/2020
ЗАПОВЕД
 
№ РД-04-800/05.10.2020г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 30.09.2020г. на тръжната комисия назначена със Заповед №РД-04-769/30.09.2020г. от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Търновци, ЕКАТТЕ 73729, а именно поземлен имот с идентификатор №73729.20.437 по КККР на с.Търновци, местност „До селото”, с площ 7,420/седем дка четиристотин и двадесет кв.м./, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021 година
 
I.УТВЪРЖДАВАМ:
 
1. Резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Търновци, ЕКАТТЕ 73729, а именно поземлен имот с идентификатор №73729.20.437 по КККР на с.Търновци, местност „До селото”, с площ 7,420/седем дка четиристотин и двадесет кв.м./, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021 година
 
II.ОПРЕДЕЛЯМ:
 
2. „Траян” ООД, ЕИК……….., със седалище и адрес на управление с.,……………………….., представлявано от Петър ………… Иванов, с ЕГН:……………………………., с постоянен адрес гр…………………, в качеството му на управител, за спечелил търга участник, с когото да се сключи договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Търновци, ЕКАТТЕ 73729, а именно поземлен имот с идентификатор №73729.20.437 по КККР на с.Търновци, местност „До селото”, с площ 7,420/седем дка четиристотин и двадесет кв.м./, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021 година.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе сума в размер на достигнатата на търга годишна наемна цена за горепосочения имот в размер на 60,00 лева /декар /шестдесет лева за декар/ или общ годишен наем за имота в размер на 445,20 лева /четиристотин четиридесет и пет лева и двадесет стотинки/.
На основание чл. 74, ал. 6 от НРПУРОИ след прихващане на внесения депозит в размер на 44,52 лева /четиридесет и четири лева и петдесет и две стотинки/, остава за внасяне сума в размер на 400,68 лева /четиристотин лева и шейсет и осем стотинки/, представляваща размера на годишния наем за стопанската 2020/2021 година по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            4. След заплащане по указания начин на сумата по т.3 от настоящата заповед да се сключи договор за наем на земеделска земя между спечелилия търга и Община Тутракан, в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по рано от дата на влизането й в сила.
            5. На основание чл. 74, ал. 4 от НРПУРОИ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в сградата на Общината в деня на издаването й, като се заличат личните данни на спечелилия участник.
            6. В срок от 5 /пет/ работни дни след влизане в сила на настоящата заповед, внесените от останалите участници депозити да се възстановят по указания от тях начин, а на класираните на второ и трето място – след сключване на договор с класирания на първо място участник.
            7. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за спечелилия участник, един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД и е неразделна част от договора за наем.
            8. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 – дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ – кмет   п/П
Кмет на Община Тутракан