ЗАПОВЕД № РД-04-796/05.10.2020г

5/10/2020
ЗАПОВЕД
 
РД-04-796/05.10.2020г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 74, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Протокол от 30.09.2020г. на тръжната комисия назначена със Заповед №РД-04-769/30.09.2020г. от проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Бреница, ЕКАТТЕ 06389, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година, а именно поземлен имот с идентификатор №06389.3.46 по КККР на с.Бреница, местност „Армутлука”, с площ 23,780/двадесет и три дка и седемстотин и осемдесет кв.м./, четвърта категория, с начин на трайно ползване „нива” за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021 година
 
 
I.УТВЪРЖДАВАМ:
 
1.Резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Бреница, ЕКАТТЕ 06389, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година, а именно поземлен имот с идентификатор №06389.3.46 по КККР на с.Бреница, местност „Армутлука”, с площ 23,780/двадесет и три дка и седемстотин и осемдесет кв.м./, четвърта категория, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021 година
II.ОПРЕДЕЛЯМ:
 
2. ЕТ”АГРОПОМ-2-91-Николай Недев, ЕИК……….., със седалище и адрес на управление гр………………….., представлявано от Николай ……….. Недев…………….., с постоянен адрес гр……………………., в качеството му на управител, за спечелил търга участник, с когото да се сключи договор за наем на недвижим имот – частна общинска собственост , представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Бреница, ЕКАТТЕ 06389, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021година, а именно поземлен имот с идентификатор №06389.3.46 по КККР на с.Бреница, местност „Армутлука”, с площ 23,780/двадесет и три дка и седемстотин и осемдесет кв.м./, четвърта категория, с начин на трайно ползване „нива”, съгласно АОС №2466/06.08.2020г., за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2020/2021 година.
3. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед спечелилият търга следва да внесе сума в размер на достигнатата на търга годишна наемна цена за горепосочения имот в размер на 60,00 лева /декар /шестдесет лева за декар/ или общ годишен наем за имота в размер на 1426,80 лева /хиляда четиристотин двадесет и шест лева и осемдесет стотинки/.
На основание чл. 74, ал. 6 от НРПУРОИ след прихващане на внесения депозит в размер на 142,68 лева /сто четиридесет и два лева и шестдесет и осем стотинки/, остава за внасяне сума в размер на 1284,12 лева /хиляда двеста осемдесет и четири лева и дванадесет стотинки/, представляваща размера на годишния наем за стопанската 2020/2021 година по банкова сметка на Община Тутракан IBAN: BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе, както и:
            4. След заплащане по указания начин на сумата по т.3 от настоящата заповед да се сключи договор за наем на земеделска земя между спечелилия търга и Община Тутракан, в срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповед, но не по рано от дата на влизането й в сила.
            5. На основание чл. 74, ал. 4 от НРПУРОИ настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан и да се обяви на информационното табло в сградата на Общината в деня на издаването й, като се заличат личните данни на спечелилия участник.
            6. В срок от 5 /пет/ работни дни след влизане в сила на настоящата заповед, внесените от останалите участници депозити да се възстановят по указания от тях начин, а на класираните на второ и трето място – след сключване на договор с класирания на първо място участник.
            7. Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за спечелилия участник, един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД и е неразделна част от договора за наем.
            8. Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14 – дневен срок от съобщаването й.
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ – кмет   П/П
Кмет на Община Тутракан