Заповед РД-04-823/08.10.2020

8/10/2020
ЗАПОВЕД
 
№ РД-04-823/08.10.2020
Гр. Тутракан
 
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7  от Закона за общинската собственост, чл.64 ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – гр. Тутракан, във връзка с чл.23, ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 194 по Протокол № 15 от 18.09.2020г. на Общински съвет – гр. Тутракан.
 
 1. .НАРЕЖДАМ:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот -  публична общинска собственост, с предназначение за поставяне на преместваем обект за търговски цели /кафе-бар и дискотека/ с площ от 115,00 /сто и петнадесет/ кв. м. и преместваем обект /складове/ 71,00 /седемдесет и един/ кв. м.,  част от УПИ – III-151, целия с площ от 9459 /девет хиляди четиристотин петдесет и девет  / кв. м. , находящ се в кв. 24 по плана на с. Цар Самуил, съгласно утвърдена схема от Гл. архитект на Община Тутракан, за срок от 5 /пет/ години, при първоначална тръжна месечна, наемна цена, съгласно „Тарифа за началния размер на месечните наеми и цени на 1 кв.м., при предоставяне на общински помещения, терени и земи” , Приложение №1 към чл.13 от НРПУРОИ в размер на 186.00 /сто осемдесет и шест/ лева без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 26.10.2020 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31.
3. Начална месечна наемна цена – 186.00 лв. /сто осемдесет и шест лева/ без ДДС.
4. Размер на депозита за участие в търга - 50,00 лв. /петдесет /.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок до 16,00 часа на 23.10.2020 г.
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената.
4.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници.
4.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 18,60 лв. /осемнадесет лева и шестдесет стотинки/.
6. Сключване на договор: – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила.
            6.1. Договорът се сключва след като обявеният за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл.74, ал.3 от НРПУРОИ начин.
            7.  Други тръжни условия :
            7.1. Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутраканhttp://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
            7.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 09.10.2020 г. до 16,00 часа на 23.10.2020 г.
8. За участие в търга заинтересованите лица подават в Деловодството на Община Тутракан:
 1. заявление за участие в търга- по Образец №2;
 2. за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговецът, че:
а)         дружеството/търговецът не е обявен в несъстоятелност;
б)         дружеството/търговецът не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в)         дружеството/търговецът не се намира в ликвидация,
 1. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал.1, т.3 от НРПУРОИ;
 2. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие,
 3. декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ
 1. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
  1. са подадени след срока, определен в т.11 от настоящата заповед;
  2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
  3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т.8 от настоящата заповед,
 1. До участие в търга не се допуска кандидат:
  1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
10.2.  който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор.
            10.3.който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан.
 1. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 17,00 часа на 23.10.2020 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
 2. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 02.11.2020 г., в заседателната зала на Община Тутракан, ул. ˮТрансмарискаˮ № 31 при същите условия от 11:00 часа.
 3. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан –http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
 4. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 28.10.2020 г. до 16,00 часа на 30.10.2020г;
 5. Депозит за участие в повторния търга -50,00 лв. /петдесет/ се внася, по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 28.10.2020 г. до 16,00 часа на 30.10.2020г.
 6. Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 17,00 часа на 30.10.2020 г.        
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - копие на схема на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
- проект-договор;
- заявление за участие в търга- по Образец №2 по чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ;
- декларация по Образец №3 по чл.66, ал.1, т.2 от НРПУРОИ;
- декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 по чл.66, ал.1, т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед по Образец № 5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ.
 
            III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й.
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция „ОССД”.
           
 
 
д-р димитър стефанов      
Кмет на Община Тутракан