О Б Я В Л Е Н И Е №25/02.09. 2020 год.

8/9/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
25/02.09. 2020 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-698/01.09.2020г. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи изработване на проект:
           „Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване (ПРЗ-план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване) в  кв.144 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан в обхват на поземлени имоти с идентификатори 73496.501.3814, 73496.5 01.3384, 73496.501.3385, 73496.501.3386, 73496.501.3372 и 73496.501.3373 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София.
          Възложител на проекта е „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД с ЕИК 103786278 със седалище и адрес на управление гр.Русе, собственик на имотите.
          С проекта ще се предвиди за имотите да се отредят 2- два урегулирани поземлени имота, като отредената им устройствена зона: „Жилищна устройствена с малка височина - Жм” да се промени в устройствената зона:”Предимно производствена”. 
            Новото застрояване ще е за:”Производствено - складови сгради”. 
 
Издадената Заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан