Искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "ФЛЕШЕРОВ 2015" ЕООД

28/8/2020