О Б Я В Л Е Н И Е    №  23 /19.08. 2020 год.

27/8/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  23 /19.08. 2020 год.
 
 
 
 Община Тутракан, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание Решение №156 от  30.07.2020г. на Общински съвет-гр.Тутракан е одобрен проект:  „Подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/  на кабел  0,4kV към ПИ 73496.19.266 по КККР на гр.Тутракан, общ.Тутракан” ( за изграждане елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ чрез Община Тутракан до Административен съд-Силистра.
 
 
 
 
                                 
       Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
        Кмет на Община Тутракан