О Б Я В Л Е Н И Е    № 24 /10.08. 2020 год.

27/8/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   24 /10.08. 2020 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            ”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват на урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІ–„За обществено обслужване и търговия” и УПИ ІV-„За обществено обслужване и търговия” в кв.145 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан;  поземлени имоти с идентификатори 73496.501.3667 и 73496.501.3666 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София.
            Проекта е изготвен с ограничителни линии на застрояване, като определя режим на застрояване за зона „Жс”(Жилищна устройствена зона със средна височина) с  отреждане „за средноетажно комплексно жилищно застрояване”. Новата средноетажна жилищна застройка е до 5 етажа и височина до 14,60м. Същата ще се разположи на 60 см. от уличната регулационна линия на запад към ул.”Симеон Папазов”; на 3.00м. от уличната регулационна линия на север към ул.”Силистра” и на 5,00м. от страничната регулационна линия на изток към УПИ ІІІ-3432, кв.145.
           Сградите ще са с обществено обслужващ партер, гаражи и три жилищни етажа.
      В границите на имота се осигуряват необходимите паркоместа.
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                        
 
 
                                                                             
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
       ( Т. Димитрова, Д-я”ИООС” )
    Изготвил:   __________________
          / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова                                                                                                                                         
                  в Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
ДС/ТД