О Б Я В Л Е Н И Е № 21 / 07. 08. 2020год.

7/8/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
21 / 07. 08. 2020год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-572/ 10.07.2020г. на Кмета на Община Тутракан  e дадено разрешение да се възложи изработване на проект: „Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на имот с идентификатор 73496.501.3343 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв. 97 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
            Възложители на проекта са собствениците на имота Д.Г.А.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
ИНЖ. Л. УЗУНОВ
- зам. кмет на Община Тутракан,
заместващ Кмета но Общината,
 съгласно негова Заповед №РД-04-632/05.08.2020г.