О Б Я В Л Е Н И Е    № 21/05.08. 2020 год.

5/8/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   21/05.08. 2020 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на  План за регулация само на улици (ПУР) в обхват на част от улица с о.т.16 -17-18- до о.т.20, разположена между от  кв.4 и кв.5 от ЗРП на гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270 /12.04.1976г. на ОНС-Силистра;  поземлен имот с идентификатор 73496.500. 3539 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София.
            Възложител на проекта е собственика на имота - Община Тутракан, съгласно Акт №2293 за частна общинска собственост с вх.р.№414, а.№69, т.ІІ, д.№266 / 23.02.2018г. на Служба по вписванията Тутракан.
            Променя се част от  одобрената улична регулация за улица с о.т.16 -17-18-о.т.20, като промяната е в обхват от о.т.16 до о.т.18.
            Промяната в уличната регулация разделя имот с идентификатор 73426.500.3539 от КККР Тутракан на три самостоятелни имота (проектни: 500.4118, 500.4119 и 500.4120).
            На проектен имот с  идентификатор 73496.500.4119 му се промени  предназначението и се преотрежда за „улица”
 
          Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
                                                                             
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан