Мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места

23/7/2020
 
ЗАПОВЕД

РД-04-564/09.07.2020

 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 9, чл. 44, ал. 2 и чл. 46а, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
 
НАРЕЖДАМ:
 
Всички кметове и кметски наместници на населените места в Община Тутракан:
  1. да предприемат необходимите мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
  2. да определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места.
Контролът по изпълнението на настоящата Заповед ще упражнявам лично и съвместно със Антоанета Петрова - главен експерт „ООС”.
Настоящата заповед да се съобщи на кметовете на кметства и кметските наместници на територията на Община Тутракан за сведение и изпълнение.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение..
Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан и да се постави на мястото, определено за поставяне на обяви и съобщения в сградата на Община Тутракан.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване пред Административен съд - Силистра.
 
 
Д- Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан