Проект за промяна на наредба за закрила на даровити деца

21/7/2020

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

§1. В чл. 1 думата „ специална ” да не се чете.

§2. В чл. 2 думата „специалната” да не се чете.

§3а. В чл. 3 думата „ специалната ” да не се чете.

§36. В чл.З се добавят т. 1, 2 и 3 както следва:

1.     насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;

2.     осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;

3.     финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.

§4. В чл. 8, ал. 3 изразът „ до 28 февруари ” се заменя с „ до месец апрш

§5. В чл. 9, ал. 1 изразът „ се осигурява от държавния бюджет ” да се чете „ се осигурява от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и от общините с постановление на Министерския съвет. ”

§6. В чл. 9, ал. 2 изразът „се осигурява от бюджета на Община Тутракан” се заменя с израза „се финансират от собствени приходи на общините по ред, определен от общинския съвет.”

§7. Към чл. 9 се добавя ал. 3 със следния текст: „Кметовете на общини подават мотивирано искане до. съответния министър с приложена справка съгласно Приложение №: 1. Справката се подава в срок от 15 дни след края на всяко тримесечие. За последното тримесечие на годината справките се подават до 15 януари на следващата година. ”

§8. Към чл. 9 се добавя ал. 4 със следния текст: „Исканията по ал. 5 от Наредбата на МС се обобщават от съответния министър по ал. 4 , като тези от тях, които не отговарят на обхвата на мерките по програмата по ал. 1 не се предлагат за финансиране, за което се уведомява съответния орган за закрила. ”

§9. От чл. 14(1), т. 2 отпада думата „ръководител ”.

§10. В чл. 14, ал. 2 в края се добавя израза „ и задължително се мотивира ”.

§11. В чл. 15, an 1 изразът „министъра на земеделието и храните" се заменя с израза „министъра на младежта и спорта".

§12. От чл. 16, ал. 1, отпада т. 2: Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето.

§13. В чл. 17, ал 1, т. 4 изразът „министъра на земеделието и храните” се заменя с „министъра на младежта и спорта ".

§14. В чл. 19, ал. 2 изразът „ в едномесечен срок ” се заменя с израза „в 10 дневен срок в края на всяко тримесечие ”.

§15. В чл.20, ал.2 изразът ,.Директор дирекция Финанси, бюджет, счетоводство” се заменя с „ мл. експерт „ Спорт, туризъм и младежки дейности”

§16. В чл. 21, ал 2 изразът „ Приложение № 2 ” да се чете „ Приложение № 3 ”.

§17. В чл. 21, ал. 5 изразът „ до 10-то число на месеца, следващ тримесечието на предоставяне на закрилата ” се замества с израза „ в срок един месец след изтичане на календарната година ”.

 

Мотиви

към Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Община Тутракан.

1.      Причини и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата са следните:

Приетата с Решение № 557 от 25.03.2010 г. на Общински съвет - Тутракан

Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Община Тутракан е последно изменена и допълнена с Решение № 753 по Протокол № 58 от 26.03.2015 г.

През годините от 2015 до 2020 общинската наредба не е актуализирана въпреки регистрираните изменения в Националната такава

Въз основа на Постановление № 50 на Министерски съвет от 26.03.2020 г. е приета Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г. Последното изменение на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 от 17.12.2003 г., е от 31.03.2020 г. въз основа на цитираното Постановление № 50 на МС. Предвид горното, следва да се актуализира и Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на община Тутракан, приета от ОбС - Тутракан.

2.      Цели, които се поставят с приемането на предлаганата Наредба:

Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби

чрез годишни стипендии и еднократно финансово подпомагане; чрез стимулиране на участието им в олимпиади, конкурси и състезания в различните културнообразователни области, организирани от общини, извънучилищни педагогически институции, научни и творчески съюзи.

3.      Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

С приемането на Наредбата ще се синхронизира текста й с действащото законодателство.

4.      Финансови средства за прилагането на новата уредба:

•        От държавния бюджет, чрез МОН

•        От бюджета на община Тутракан

5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях.

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл.26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община Тутракан.

Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в Деловодството на Община Тутракан, на адрес: гр. Тутракан 7600, ул. „Трансмариска” № 31 в тридесетдневен срок от публикуването на проекта на Интернет страниците на Община Тутракан и на Общински съвет Тутракан.