О Б Я В Л Е Н И Е № 19 /13.07. 2020год.

13/7/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
19 /13.07. 2020год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-572/ 10.07.2020г. на Кмета на Община Тутракан  e дадено разрешение да се възложи изработване на проект: „Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на имот с идентификатор 73496.501.3405 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв. 58 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан. Възложители на проекта са собствениците на имота В.М.Ц.и Т.М.Ц.
 
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан