Процедура по преценяване на необходимостта от оценки на въздействието върху околната среда в т.ч. оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за третиране на отпадъци - ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и др. “ с местоположение: ПИ с идентификатор 73496.501.3185 по КК и КР иа град Тутракан, възложител,. Надпи 22 “ЕООД

25/6/2020
 

Прикачени файлове