КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Местни данъци и такси”

23/6/2020
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТРАКАН
ОБЯВА
ОБЩИНА ТУТРАКАН
     На основание чл. 10 и чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД–04- 492/22.06.2020 г. на Кмета на Община Тутракан
О Б Я В Я В А М   КО Н К У Р С: За длъжността- ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  „Местни данъци и такси” – висш държавен служител
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минималните изисквания  за заемане на длъжността, предвидени в КДА :
< >Образователна степен – магистър;Професионален опит -  4  години   или  Трети младши ранг;Професионална област – икономика, администрация и управлениеВид правоотношение – служебно; 1.2. Специфични изисквания  за заемане на длъжността – предвидените в чл. 7 от ЗДСл.;
       1.3. Допълнителните изисквания за длъжността:
< >Необходими компетентности: професионален опит в сферата на държавната администрация е предимство, управленска компетентност, да познава законодателната разпоредба на ЗА, ЗДСл, ЗМСМА, ЗМДТ, Закон за счетоводството,Устройствения правилник на Общинска администрация Тутракан, НУРОИСДА, Наредба за административното обслужване, умения за работа в екип, комуникативност, ориентация към резултати, компютърни умения;
 
2. Кратко описание на длъжността:
     Организира, координира и реализира изпълнението на политиката на Община Тутракан в областта на събирането на местните данъци и такси; анализира и контролира постъпленията от данъчни приходи и приходи от такси в общинския бюджет и създава условия за увеличаване на събираемостта им.
 
3. Минимален размер на основната заплата: 680,00 лв./основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове определящи възнаграждението./
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
< >Решаване на тестИнтервю 
5.  Необходими документи
5.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители;
5.2.  Декларация по чл. 17 ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители / по образец/ от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
5.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
5.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка;
5.5. Други документи: сертификати за завършени курсове и  обучения;
5.6. Подробна автобиография - CV;
   Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и  подпис.
6.  Място и срок на подаване на документите:
     Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, снабден с изрично пълномощно по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/ в деловодството на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, етаж 1, до 17.00 ч. на 03.07.2020 г.
     Списъците и съобщенията във връзка с конкурса да се обявяват на таблото за обяви в сградата на Община Тутракан и на официалната интернет страница : www.tutrakan.egov.bg
     На основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам да  се подготви и публикува на сайт за търсене на работа, в Административния регистър обявление за конкурса,  на сайта на Община Тутракан както и да се окачи на таблото за обяви в сградата на общината съобразно изискванията на Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на държавни служители.
     Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и настоящата заповед  да се предоставят на разположение на всеки кандидат .
     Лице за контакт: 0866/6-06-01, вътр. 105, Даниела Гвоздейкова-Кирякова – Секретар на община Тутракан.
Образец на заявление за участие в конкурса и декларация, както и длъжностна характеристика са на разположение на кандидатите на официалния сайт на общината и в деловодството.