О Б Я В Л Е Н И Е  № 18 /15. 06. 2020 год.

16/6/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 18 /15. 06. 2020 год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 113 по Протокол № 10 от 28.05. 2020 год., влязло в сила на 09.06.2020 год.   ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработ-ване на проект :” Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план  /ПП/ на водопроводно отклонение и ел.захранване за манастир „Света Марина” – кабел ниско напрежение (НН) от електромерно табло монтирано на трансформаторен пост ТП1- с.Сяново до Ел. табло Тразпр. манастир” ( за елементите на техниската инфраструктура  извън границите на урбани-зираната територия).
 Възложител на проекта е Манастир „Света марина” с.Сяново.
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
                                  
 
 
        
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан