О Б Я В Л Е Н И Е № 17 /15. 06. 2020 год.

16/6/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 17 /15. 06. 2020 год.
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 114 по Протокол №10 от 28.05. 2020 год., влязло в сила на 09.06.2020 год.   ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на проект :” Подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/  за ПИ 73496.14.121 КККР на гр.Тутракан, общ. Тутракан” (  извън границите на урбанизираната територия).
 Възложител на проекта е Н.А.М.
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
   
 
                                       
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан