З А П О В Е Д №РД-04-461 от 11.06.2020 г. за утвърждаване на резултат от търг, обявен със Заповед №РД-04-390 от 22.05.2020г.

11/6/2020
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-04-461/11.06.2020г.
Гр. Тутракан
 
            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед №РД-04-453/10.06.2020г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
            1.Резултатите от проведения на 10.06.2020 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна сграда със застроена площ от 58,00 кв. м, магазинно помещение, находяща се в застроен урегулиран поземлен имот в с. Белица, ул. Десети май, кв.12, УПИ – VI по плана на селото, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953г. с предназначение за търговски обект, съгласно АОС №1871/17.06.2015г. за срок от 5/пет/ години, по процедура, открита със Заповед №РД-04-390/22.05.2020 г. и класирането  на участниците,  съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място:  „ЕТИЕМ” ЕООД с ЕИК 203537819
Второ място: няма
Трето място: няма
            2. ОПРЕДЕЛЯМ: „ЕТИЕМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Плиска” №52, за спечелил търга с явно наддаване на което да се отдаде под наем недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна сграда със застроена площ от 58 кв. м, магазинно помещение, находяща се в застроен урегулиран поземлен имот в с. Белица, ул. Десети май, кв.12, УПИ – VI по плана на селото, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953г. с предназначение за търговски обект, съгласно АОС №1871/17.06.2015г. на цена за месечен наем в размер на 75,00 лв. /Седемдесет и пет лева/ с включен ДДС.
 
цветелина Георгиева, зам.-кмет п/п
За Кмет на община Тутракан
Съгласно Заповед №РД-04-457/10.06.2020г.