З А П О В Е Д №РД-04-460 от 11.06.2020г.за утвържаване на резултат от търг обявен със Заповед №РД-04-392 от 22.05.2020 г.

11/6/2020
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-460.11.06.2020г.
Гр. Тутракан
 
            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед №РД-04-451/10.06.2020г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
              1.Резултатите от проведения на 10.06.2020 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 4,00 /четири/ кв.м за поставяне на терминално устройство /банкомат/, в ляво от входа в  самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.2.20 целия с площ 76,86 кв.м по КККР на гр. Тутракан, находящ се в гр. Тутракан, ул. Росица №8, бл. Росица 2, съгласно схема за поставяне, утвърдена от гл. архитект, за срок от 5/пет/ години, по процедура, открита със Заповед №РД-04-392/22.05.2020г. и класирането  на участниците,  съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място:  „Банка ДСК” АД
Второ място: няма
Трето място: няма
 2. ОПРЕДЕЛЯМ: „Банка ДСК” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” №19, за спечелил търга с явно наддаване на което да се отдаде под наем площ от 4,00 /четири/ кв.м за поставяне на терминално устройство /банкомат/, в ляво от входа в  самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3451.2.20 целия с площ 76,86 кв.м по КККР на гр. Тутракан, находящ се в гр. Тутракан, ул. Росица №8, бл. Росица 2, съгласно схема за поставяне, утвърдена от гл. архитект, за срок от 5/пет/ години,  на цена за месечен наем в размер на 18,00 лв. /Осемнадесет лева/ с включен ДДС.
 
 
цветелина георгиева, зам.-кмет п/п
За Кмет на община Тутракан
Съгласно Заповед №РД-04-457/10.06.2020г.