З А П О В Е Д №РД-04-459 от 11.06.2020г. за утвърждаване на резултати от търг, обявен със Заповед №РД-04-389 от 22.05.2020г.

11/6/2020
З  А  П  О  В  Е  Д
№ РД-04-459/11.06.2020 г.
Гр. Тутракан
 
            На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед №РД-04-452/10.06.2020г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
            1.Резултатите от проведения на 10.06.2020 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3456.1.44 с площ от 25,82 кв.м, находящ се в гр. Тутракан, на партерния етаж на жил. блок Истър, кв. 57, УПИ- І по плана от 2006г.,  в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3456 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-19-161/11.05.2011г. на Началник на СГКК – Силистра, при граници и съседи: север – външен зид, изток – самостоятелен обект № 73496.501.3456.1.42, юг – самостоятелен обект № 73496.501.3456.1.45, запад – вътрешен зид,  съгласно АОС №879/16.05.2011г. с предназначение за офис/търговски обект, за срок от 5/пет/ години, по процедура, открита със Заповед №РД-04-389/22.05.2020г. и класирането  на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място:  „Делта ТВ” ООД 
Второ място: няма
Трето място: няма
              2. ОПРЕДЕЛЯМ: „Делта ТВ” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Църковна Независимост” №16, за спечелил търга с явно наддаване на което да се отдаде под наем недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3456.1.44 с площ от 25,82 кв.м, находящ се в гр. Тутракан, на партерния етаж на жил. блок Истър, кв. 57, УПИ- І по плана от 2006г.,  в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3456 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-19-161/11.05.2011г. на Началник на СГКК – Силистра, при граници и съседи: север – външен зид, изток – самостоятелен обект № 73496.501.3456.1.42, юг – самостоятелен обект № 73496.501.3456.1.45, запад – вътрешен зид,  съгласно АОС №879/16.05.2011г. с предназначение за офис/търговски обект, за срок от 5/пет/ години  на цена за месечен наем в размер на 125,00 лв. /Сто двадесет и пет лева/ с включен ДДС.
 
                                                                                               
 
 
цветелина Георгиева, зам.-кмет п/п
За Кмет на община Тутракан
Съгласно Заповед №РД-04-457/10.06.2020г.