Уведомление за извършване на инсектицидно пръскане срещу комари в община Тутракан

4/6/2020
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
за
Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни
и дезинсекционни мероприятия
 
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:
От  09.06.2020г. до 13.06.2020 г. от  20.00 до 23.00 часа ще се проведе третиране на територията на  град Тутракан,  крайдунавската ивица на града, както и в селата Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и Пожарево  с продукт за растителна защита/препарат – “Цитрол 10/4” УЛВ  - карантинен срок  24/двадесет и четири/ часа, при доза 0,5 л./ 10дка.
 В случай на нужда антидот (противоотрова) Няма специфичен антидот – по лекарско предписание. Третирането се извършва срещу Комари
 2. Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са в масив на местност и на площ, както следва:
а) град Тутракан - 4000 дка, в населеното място, отстояние от съседно селище на 8,42 км; дата на третиране: 09.06.2020г. до 13.06.2020г.;
б) с. Цар Самуил - 2000 дка, в населеното място, отстояние от съседно селище на 4,26 км; дата на третиране:  09.06.2020г. до 13.06.2020г.;
в) с. Нова Черна - 2000 дка., в  населеното място, отстояние от съседно селище на 4,56 км; дата на третиране: 09.06.2020г. до 13.06.2020г;.
г) с. Старо село - 2000 дка., в  населеното място, отстояние от съседно селище на 6,18 км; дата на третиране: 09.06.2020г. до 13.06.2020г. ;
д) с. Пожарево - 1000 дка., в  населеното място, отстояние от съседно селище на  3,56 км; дата на третиране: 09.06.2020г. до 13.06.2020г. ;
 
 
3. Продуктът за растителна защита е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особеност за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
4. ПРЗ/ВМП е закупен от  (фирма) “Санси” ООД
          5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Георги Петров Чобанов тел.: 0887802295, мобилен телефон 0896896741
          6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор  механизатор/авиационен оператор Георги Георгиев
          7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се  в гр. Русе.