О Б Я В Л Е Н И Е № 16 / 29.05.2020 год.

3/6/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
16 / 29.05.2020 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-396/26.05.2020 г. на Кмета на Община Тутракан  е дадено разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация само на улици (ПУР) в обхват на част от улица с о.т.16 -17-18- до о.т.20, разположена между от  кв.4 и кв.5 от ЗРП на гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270 /12.04.1976г. на ОНС-Силистра;  поземлен имот с идентификатор 73496.500. 3539 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София с възложител Община Тутракан.
 
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                              
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан