О Б Я В Л Е Н И Е № 15 /21.05. 2020год.

3/6/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
15 /21.05. 2020год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-382/ 20.05.2020г. на Кмета на Община Тутракан  e дадено разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на урегулирани поземлени имоти – УПИ І–3866 „За производствени нужди” и УПИ ХХХ-3795„За производствени нужди” в кв.75 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан; поземлен имот с идентификатор 73496. 501.3887 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София с възложител „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД – Русе.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан