ЗАПОВЕД №РД-04-389/22.05.2020Г.

22/5/2020
ЗАПОВЕД
 
№РД-04-389/22.05.2020Г.
 
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.2  от Закона за общинската собственост, чл.64, ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №758 по Протокол №54 от 28.03.2019г. на Общински съвет Тутракан, във връзка с чл.23 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в изпълнение на Решение №63 по Протокол №5 от 30.01.2020г. на Общински съвет гр. Тутракан
 
 1. .НАРЕЖДАМ:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор №73496.501.3456.1.44 с площ от 25,82 кв.м, находящ се в гр. Тутракан, на партерния етаж на жил. блок Истър, кв. 57, УПИ- І по плана от 2006г.,  в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор № 73496.501.3456 по КК, одобрена със Заповед №РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-19-161/11.05.2011г. на Началник на СГКК – Силистра, при граници и съседи: север – външен зид, изток – самостоятелен обект № 73496.501.3456.1.42, юг – самостоятелен обект № 73496.501.3456.1.45, запад – вътрешен зид,  съгласно АОС №879/16.05.2011г. с предназначение за офис/търговски обект, за срок от 5/пет/ години.
2.Търгът да се проведе на 10.6.2020г. от 11.00 часа в заседателната зала на ОбщинаТутракан, ул. Трансмариска № 31,
3.Начална месечна наемна цена – 103,28 лв. /Сто и три лева и двадесет и осем стотинки / без ДДС
4.Размер на депозита за участие в търга- 50,00 лв. /петдесет лева/.
4.1. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок до 16,00 часа на 09.06.2020г.
4.2. Депозитът на спечелилия участник и на класираните на второ и трето място участници се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената;
4.3. В срок от пет работни дни след изтичане срока на обжалване на заповедта на Кмета на Община Тутракан за утвърждаване на спечелилия участник се освобождават депозитите на останалите участници;
4.4. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани,
5. Размер на стъпка при наддаване: 10% от началната тръжна цена, или сума в размер на 10,33лв. /Десет лева и тридесет и три стотинки/
6. Сключване на договор – Приложеният към тръжната документация договор се сключва със спечелилия търга участник от Кмета на Община Тутракан в срок от тридесет дни от датата на издаване на заповедта за утвърждаване на спечелилия участник, но не по- рано от датата на влизането й в сила,
            6.1. Договорът се сключва след като обявения за спечелил участник заплати по указания в заповедта по чл.74, ал.3 от НРПУРОИ начин.
            7. Други тръжни условия :
            7.1.Тръжната документация за участие в търга е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан – http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
            7.2. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая №32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 22.05.2020г. до 16,00 часа на 09.06.2020г.
8. За участие в търга заинтересованите лица подават в Деловодството на Община Тутракан:
 1. заявление за участие в търга- по Образец №2;
 2. за юридически лица и еднолични търговци – декларация по образец №3 от името на представляващия дружеството/търговеца, че:
а) дружеството/търговеца не е обявен в несъстоятелност;
б) дружеството/търговеца не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) дружеството/търговеца не се намира в ликвидация,
 1. декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 към чл.66, ал.1, т.3 от НРПУРОИ;
 2. пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал или заверено копие,
 3. декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ
 1. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
  1. са подадени след срока, определен в т.11 от настоящата заповед;
  2. са подадени в прозрачен плик или незапечатан;
  3. не съдържат който и да е от документите, посочени в т.8 от настоящата заповед,
 1. До участие в търга не се допуска кандидат:
  1. който не е внесъл депозит за участие в търга;
  2. който е бил обявен за спечелил търг/конкурс, проведен по реда на настоящата наредба през последната календарна година и е отказал да сключи договор
  3. който има задължения за данъци или такси към Община Тутракан,
 2. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 17,00 часа на 09.06.2020г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга;
 3. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 17.06.2020г., в заседателната зала на Община Тутракан, ул. Трансмариска №31 при същите условия от 11,00 часа.
 4. Тръжната документация за участие в повторния търг е достъпна на официалната интернет страница на Община Тутракан –http://tutrakan,egov,bg/TUTRAKAN/home,nsf/pages/bg/NT0000A212?OpenDocument
 5. В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в повторния търг лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 12,00 лева /дванадесет лева/ с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 11.06.2020г. до 16,00 часа на 16.06.2020г.;
 6. Депозит за участие в повторния търга -50,00лв. /петдесет лева/ се внася, по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 11.06.2020г. до 16,00 часа на 16.06.2020г.
 7. Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 17,00 часа на 16.06.2020г.  
 
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - копие на схема на имота;
            - копие на акт за общинска собственост;
- проект-договор;
- заявление за участие в търга- по Образец №2 по чл. 66, ал. 1, т.1 от НРПУРОИ;
- декларация по Образец №3 по чл.66, ал.1, т.2 от НРПУРОИ;
- декларация за съгласие с тръжните условия и с клаузите на проекта на договор – по Образец №4 по чл.66, ал.1, т. 3 от НРПУРОИ;
- декларация за извършен оглед по Образец №5 по чл.66, ал.1, т.4 от НРПУРОИ.
 
            III. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на Община Тутракан и да се публикува на официалната интернет страница на Община Тутракан, заедно с тръжната документация в деня на издаването й,
Настоящата заповед се състави и подписа в два екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
           
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ                 
Кмет на Община Тутракан