О Б Я В Л Е Н И Е № 14 /08.05. 2020 год.

8/5/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 14 /08.05. 2020 год.
 
 Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересува-ните лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект за прокарване на трасе  за обект: ” ПУП /Подробен устройствен план /-Парцеларен план  /ПП/  на кабел НН 0,4kV към ПИ 73496.19.266 по КККР на гр.Тутракан, общ.Тутракан” (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия).
Предвиденото ел. трасе на захранващия кабел ще свърже имота на възложителя със съществуващия стоманорешетъчен стълб, разположен в поземлен имот 73496.20.314 по КККР Тутракан, от където е посочено,че може да се присъедини обекта.
Новото подземно трасе на ел. захранващ кабел с ниско напрежение е с дължина от 260,65м. и преминава през следните имоти:
- поземлен имот 73496.19.258 по КККР Тутракан, Трайно предназначение:”За селско-стопански, горски, ведомствен път”, Начин на трайно ползване:”Земеделска територия”, местност:”Хармънлъка”, Вид собственост: ”Общинска публична” – Община Тутракан с дъл-жина на преминаване - 5,50м;
 - поземлен имот 73496.20.300 по КККР Тутракан,Трайно предназначение:”За местен път”, Начин на трайно ползване:”Територия за транспорт”, местност:”Баша”, Вид собстве-ност: ”Общинска публична” – Община Тутракан, с дължина на преминаване - 9,96м;
 - поземлен имот 73496.20.301 по КККР Тутракан, Трайно предназначение:”За селско-стопански, горски, ведомствен път”, Начин на трайно ползване:”Земеделска територия”, местност:”Пишота”, Вид собственост: ”Общинска публична” – Община Тутракан, с дължина на преминаване – 5,87м;
 - поземлен имот 73496.20.303 по КККР Тутракан, Трайно предназначение:”За селско-стопански, горски, ведомствен път”, Начин на трайно ползване:”Земеделска територия”, местност:”Пишота”, Вид собственост: ”Общинска публична” – Община Тутракан, с дължина на преминаване – 221,13м;
- поземлен имот 73496.20.314 по КККР Тутракан, Трайно предназначение:”Пасище”, Начин на трайно ползване:”Земеделска територия”, местност:”Пишота”, Вид собственост: ”Общинска публична” – Община Тутракан, с дължина на преминаване –18,19м;
Предвидена е  сервитутна ивица по 2 м. от двете страни на оста на трасето.
            Възложител на проектите е  „ИНТЕРФРУКТ Р” ЕООД с управител Димитър Н.Рачев.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
                                  
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан