О Б Я В Л Е Н И Е № 13 /30.04.2020 год.

8/5/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 13 /30.04.2020 год.
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-341/27.04.2020г. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват на: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ- 492 в кв.37 от Кадастрален и регулационен план на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год.за негова сметка.
 
           
 
 
               
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан