РД-04-286 21.03.2020г

25/3/2020
ЗАПОВЕД
На основание чл.44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД- 01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и обявеното Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяване на извънредно положение, във връзка със усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID- 19 на територията на страната, въвеждам следните противоепидемични мерки:
 
ЗАБРАНЯВАМ
 
I. Посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на Община Тутракан.
II. На лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 ч. до 10:30 ч. всеки ден.
  При установяване на нарушения по т. I и II от настоящата заповед и Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването да бъдат сигнализирани органите на РУП гр. Тутракан или на Община Тутракан на тел: 0899993609.
  Възлагам на Секретаря на Община Тутракан да предприеме действия за организирането на „доброволчески отряди“ от граждани на Община Тутракан, които не са поставени под карантина, които да подпомагат безвъзмездно органите на Община Тутракан и на РУП - Тутракан по прилагане на мерките по т. I и II. На доброволците да бъдат осигурени лични предпазни средства, легитимационни документи и информационни материали.
 Възлагам изпълнението на настоящата заповед на органите МВР и в частност на
РУП - Тутракан.
Възлагам на отговорните служители по моя Заповед № РД-04-283/18.03.2020 г. незабавно да уведомяват органите на РУП - Тутракан за всеки получен сигнал на тел: 0899993609.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично, съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници, Секретаря на Община Тутракан и с органите на РУП - Тутракан.
Настоящата заповед е в сила за срока на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредното положение
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заместник-кметове, секретаря на Община Тутракан, всички директори на дирекции при Община Тутракан, на кметовете на кметства и кметските наместници, Началника на РУП - Тутракан и всички заинтересовани лица.
 

Прикачени файлове