ЗАПОВЕД № РД-04-280/17.03.2020г.

17/3/2020
ЗАПОВЕД
 
№РД-04-280/17.03.2020г.
 
        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.
 
I. Н А Р Е Ж Д А М :
 
І.1.Да се отмени Заповед №РД-04-231/06.03.2020г.  за  публичен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ неурегулиран поземлен имот  № 73496.501.3393, с площ от 577 кв.м. в кв.75, ул.”Опълченска” по КККР на гр. Тутракан”, съгласно АОС № 2419/09.12.2019г. при граници и съседи: 73496.501.321; 73496.501.3392; 73496.501.3134; 73496.501.3133 и 73496.501.3394.
I.2Да се отмени Заповед №РД-04-240/06.03.2020г.  за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно Язовир „Старо село” , представляващ поземлен имот №000455 с площ от 36,464 дка., съгласно АПОС №17/17.12.2007г. и съответстващ на имот с идентификатор №069078.53.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, одобрени със Заповед №РД-18-637/07.03.2018г. на ИД на АГКК, за срок от 10 /десет/ години, за производство на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта.
I.3.Да се отмени Заповед № РД-04-239/06.03.2020г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Язовир „Белица1”, представляващ имот с идентификатор №03527.50.67 по КККР на с. Белица, одобрени със Заповед №РД-18-613/28.02.2018г. на ИД на АГКК, с площ 14,561 дка, находящ се в землището на с. Белица ЕККАТЕ 03504, описан съгласно Акт за публична общинска собственост №509/10.08.2016г. като поземлен имот №050067, местност „Антимовски блок”, с площ от 14,561 дка, за срок от 10 /десет/ години, за развъждане на риба, спортен риболов, отдих, туризъм, отглеждане на водоплаващи птици и друга селскостопанска дейност, свързана с обекта.
 
-Заповедите се отмент, поради  предотвратяване разпространението на COVID-19  в административните структури на страната, по препоръка на Националния оперативен щаб за коронавируса.
 
ІІ.Контролът по настоящата заповед възлагам на Директор Дирекция ”Общинска собственост и стопански дейности”.
ІІІ.Настоящата заповед се състави в два еднообразни екземпляра и следва да се публикува на интернетстраницата на община Тутракан за сведение на заинтересованите лица.
 
 
 д-р Димитър СтефаноВ,  п/п
  кмет на община Тутракан