О Б Я В Л Е Н И Е № 12/16.03.2020год.

16/3/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
12/16.03.2020год.
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-263/ 12.03.2020г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за регулация /ПЗ/ в обхват на поземлени имоти: с идентификатор 73496.104.19 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София. 
 
           Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
 - зам. кмет на Община Тутракан,
 заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-254/09.03.2020г.