О Б Я В Л Е Н И Е №11/16. 03. 2020 год.

16/3/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   11/16. 03. 2020 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            ”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на част от  урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІ–„Озеленяване” в кв.47 от ЗРП - Тутракан ( по КККР - имот с идентификатор 73496.500.737)  и имоти с идентификатори  73496.500.2755, 73496.500.2756 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008г. на АГКК гр.София
            Проекта е изработен върху копие от кадастралната карта и копие от одобрения План за улична  регулация –Тутракан и ЗРП на Тутракан от 1976г..
           С него се предвижда:
            - От   урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІ–„Озеленяване” в кв.47 от ЗРП - Тутракан ( по КККР имот с идентификатор 73496.500.737), общинска собственост да се отнеме част и предаде към новообразувания, съсобствен урегулиран поземлен имот - УПИ VІІІ отреден за имоти  2755 и 2756, частна собственост в кв.47 от План за улична регулация, действащ от 2006год;
            - Останалата част от УПИ ІІ–„Озеленяване” в кв.47, получава сигнатура УПИ ІІІ , като запазва отреждането си „За озеленяване”.
 
            Новият УПИ VІІІ – 2755,2756  попада в жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10м), означена като (Жм).   
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
 - зам. кмет на Община Тутракан,
 заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-254/09.03.2020г.