О Б Я В Л Е Н И Е №10/21.02. 2020 год.

21/2/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
№10/21.02. 2020 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1843/19.12.2019г. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи изработване на проект: ”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на част от  урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІ–„Озеленяване” в кв.47 от ЗРП - Тутракан ( по КККР - имот с идентификатор 73496.500.737)  и имоти с идентификатори  73496.500.2755, 73496.500.2756 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008г. на АГКК гр.София за негова сметка.
           
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан