О Б Я В Л Е Н И Е № 8/18.02.2020 год.

18/2/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 8/18.02.2020 год.
 
            Община Тутракан  съобщава, че е издадена Заповед № РД – 04 – 167/ 18.02.2020 год. на Кмета на Община Тутракан,  с която е разрешено  се отстрани непълнотата, като се  допълнят заснетите, материализирани на място граници в обхват на поземлени имоти №311,312 и 313 кв.27 в Кадастрален и регулационен план на с.Шуменци, одобрен със Заповед №3705/ 13.08.1950г. и №3706/ 13.08.1950г. въз основа на приложеното геодезическо заснемане, извършено от лице, правоспособно да изпълнява дейности по геодезия, картография и кадастър.
Запазва се одобрената улична регулация.
            Заповедта може да се обжалва  в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
            
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан