О Б Я В Л Е Н И Е № 7 / 03.02.2020 год.

4/2/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
7 / 03.02.2020 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-96/30.01.2020г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –  изменение на План за регулация /ПР/ в обхват на УПИ І-„Славянка” в кв.1 от ЗРП на гр.Тутракан, одобрен със Заповед № 270/ 12.04.1976г. на ОНС - Силистра ( поземлен имот с идентификатор 73496.500.488 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София)  за сметка на възложителя „Славянка”АД гр.Тутракан с представител К. Й.П.
 
 
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                              
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан