О Б Я В Л Е Н И Е    №6/29.01.2020 год.

31/1/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   6/29.01.2020 год.
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване  /ПЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.503.1049 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008г. на АГКК гр.София.
Поземленият имот е застроен , разположен извън строителните граници на населеното място с показатели по Кадастрална карта:
- НТП: Други територии заети от селското стопанство
- Нов НТП: Друг вид земеделска земя
- Вид територия: Населени места
- Трайно предназначение: Урбанизирана територия
С проекта за ПУП-ПЗ  се променя устройствената зона- променя се начина на трайно ползване на имота от”за друг вид застрояване” в „за ниско жилищно застрояване”. Типа територия се променя на „Жм”-устройствена жилищна зона с преоблададаващо застрояване с малка височина, плътност и интензивност.
Предвижда се начина на застрояване да е свободно и свързано в два съседни ПИ. Ограничителните линии на застрояване са на 3 м. от страничните имотни линии към ПИ с идентификатор 73496.503.1048, а към ПИ с идентификатор 73496.503.1047 са на 4,8 м. Към 
ПИ с идентификатор 73496.503.1050 се предвижда застрояване на калкан с дължина до 16м.
 
           
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
                                                                             
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан