О Б Я В Л Е Н И Е № 5 /27.01.2020 год.

31/1/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
5 /27.01.2020 год.
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-73/24.01.2020г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план (ПУП) – създаване  на План за регулация (ПР)  в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.501.3379 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, попадащ  в кв.144 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан за сметка на възложителите.
           
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан