О Б Я В Л Е Н И Е № 4/17. 01. 2020 год.

17/1/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   4/17. 01. 2020 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект:
            Подробен устройствен план (ПУП) – създаване  на План за регулация и застрояване - ПРЗ  и работен устройствен план – РУП ( план за застрояване и силуетно оформяне) в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.501.2377 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, попадащ  в кв.129 от План за улична регулация, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
            Възложители на проекта са собствениците на имота М.А.М. и М.С.М. и е изработен за тяхна сметка.            За поземлен имот с идентификатор 73496.501.2377 се отрежда нов УПИ ІХ-2377 в кв.129, като е предвидено пристрояване и надстрояване на съществуващите сгради Необходимите гаражи и места за паркиране са осигурени в границите на имота.
            Устройствената зона се запазва.  
           
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
                                                                             
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан