О Б Я В Л Е Н И Е № 41/17.12. 2019 год.

7/1/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 
41/17.12. 2019 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че дадено разрешение със Заповед № РД-04-1843/19.12.2019г. на Кмета на Община Тутракан да се възложи изработване на проект: ”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ в обхват на урегулирани поземлени имоти – УПИ ІІ–„За обществено обслужване и търговия” и УПИ ІV-„За обществено обслужване и търговия” в кв.145 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан;  поземлени имоти с идентификатори 73496.501.3667 и 73496.501.3666 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София.
            УПИ ІІ–„За обществено обслужване и търговия” и УПИ ІV-„За обществено обслужване и търговия” в кв.145 да се обединят в един общ – нов УПИ, който  се преотрежда в следният тип  устройствена зона: „Жилищна с преобладаващо застрояване със средна височина (до 15м), означена като(Жс). 
 
 
 
 
 
 
                 
   Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
      Кмет на Община Тутракан