О Б Я В Л Е Н И Е  № 3 /07.01.2020 год.

7/1/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 3 /07.01.2020 год.
 
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с Решение № 35 по Протокол № 4 от 19.12. 2019 год.,влязло в сила на 07.01.2020 год. ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ да се възложи изработване на проект за  Подробен устройствен план / ПУП / - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор №73496.13.38, местност: Колонисти, Трайно предназначение на територията-ТПТ:Земеделска, Начин на трайно ползване -НТП:Нива от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД—18-06/ 04. 02.2008г. на ИД на АГКК. Имота е извън границите на урбанизираната територия, като  с изработването на ПУП-ПЗ се цели  създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на поземленият имот и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие инвестиционните намерения на възложителя.
 
Възложител на проекта е В.В.А. живущ в гр.Тутракан
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
                                                                                                    
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан