О Б Я В Л Е Н И Е  № 2  / 07. 01. 2020 год.

7/1/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 2  / 07. 01. 2020 год.
 
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 34 по Протокол № 4 от 19.12. 2019 год., влязло в сила на 07.01.2020 год.   ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработ-ване на проект за  Подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/ за обект: ”Въздушно кабелно електрозахранвене от съществуващ ТП 12 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред ПИ 51956.115.26, местност:”Над Орехите”, Община Тутракан, Област Силистра” ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия). Възложител на проекта е „Електроразпределение Север”АД гр. Варна.
 
 Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
                                                                                                   
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан