О Б Я В Л Е Н И Е № 1 /06. 01. 2019 год.

7/1/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
1 /06. 01. 2019 год.
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-3/03.01.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в обхват на Урегулиран поземлен имот – УПИ VІ-51  в кв.10 от Регулационен план на с.Преславци, одобрен  със заповед №295/ 12.09.2001г.на Община Тутракан и Кадастрален план, одобрен със Заповед № РД-02-14-1543/14.08.1999год. на МРРБ, собственост на А.А.Т.
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
 
         
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан