О Б Я В Л Е Н И Е №40/17.12.2019 год.

17/12/2019
О Б Я В Л Е Н И Е
40/17.12.2019 год.
 
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1811/16.12.2019г. на Кмета на Община Тутракан  се дава разрешение да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ –  създаване на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496.501.998 от КККР на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04.02.2008 год. на АГКК гр. София, нов УПИ ІІІ- 998  в кв.130 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с  Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан на собственика на имота А.Н.Д. от гр.Тутракан.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
  Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
ДС/ТД